یدالله ولی‌زاده

امتولد 1345 در شیراز

اغاز فعالیت عکاسی از سال 1368 تا کنون

عضو هیات موسس  وعضو کمیته فنی انجمن عکاسان تبلیغات ایران

رییس انجمن عکاسان تبلیغاتی صنعتی ایران از سال 1386 تا کنون

تلفن همراه 09121496659